O firmie

Blisko potrzeb Klienta

Indata Cities S.A. w restrukturyzacji

Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy po rozpoznaniu w dniu 10 sierpnia 2018 roku sprawy z wniosku Indata Cities Spółki Akcyjnej w Katowicach o otwarcie postępowania układowego postanowił:

  1. otworzyć postępowanie układowe dłużnika Indata Cities Spółki Akcyjnej w Katowicach: ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice wpisanej do Rejestru Sądowego pod numerem 0000317383;
  2. wyznaczyć sędziego-komisarza w osobie SSR Iwony Gzeli;
  3. wyznaczyć nadzorcę sądowego w osobie Mirosława Możdżenia , posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 106 ;
  4. określić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi przepis art. 342 z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 9878 z póź.zm.), a postępowanie ma charakter głównego postępowania restrukturyzacyjnego