O firmie

Blisko potrzeb Klienta

System Zintegrowanej Obsługi Planowania Przestrzennego ułatwi planowanie przestrzenne

Opracowany przez spółkę należącą do Grupy System Zintegrowanej Obsługi Planowania Przestrzennego (SZOPP) ułatwia publikowanie Miejskich Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, przeglądanie danych oraz generowanie wyrysów i wypisów z MPZP.
 

 
SZOPP ułatwi publikowanie planów zagospodarowania przestrzennego <br />
Geoportal planistyczny UM w Gliwicach

Geoportal planistyczny UM w Gliwicach

Podkreślić należy, że wykonanie tego zadania nie byłoby możliwe bez zaangażowania odbiorców tej usługi. Kluczową rolę w projektowaniu wykonanego przez nas narzędzia odegrali pracownicy Samodzielnego Referatu Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Urzędzie Miejskim w Gliwicach. Efekty tej współpracy są dostępne w internecie.

Zgodnie z zapisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jednym z podstawnych zadań samorządu lokalnego jest „kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów zamkniętych, należy do zadań własnych gminy”. Z wyżej wymienionej ustawy wynika również spoczywający na gminie obowiązek publikacji uchwalanych planów miejscowych.

System Zintegrowanej Obsługi Planowania Przestrzennego (SZOPP) to nowy produkt, który stanowi rozszerzenie Internetowego Serwera Danych Przestrzennych (ISDP). Powstał on z wykorzystaniem nabytej przez spółkę HyperView technologii Instytutu Systemów Przestrzennych i Katastralnych (ISPIK SA). Celem oprogramowania jest zautomatyzowanie i uproszczenie procesu publikowania nowych planów zagospodarowania przestrzennego.
SZOPP w pełni integruje się z systemem mapowym ISDP, rozszerzając jego możliwości o trzy nowe kategorie obiektów: plany zagospodarowania, strefy zagospodarowania (wydzielenia) oraz regulacje dodatkowe. Pracownicy odpowiedzialni za planowanie przestrzenne na podstawie treści uchwały przygotowują grafikę obiektów nowo uchwalonych stref zagospodarowania oraz regulacji dodatkowych. Następnie korzystając z dedykowanej aplikacji wskazują powiązania pomiędzy poszczególnymi strefami a elementami tekstu uchwały. Wprowadzone grafiki i powiązania są weryfikowane i zatwierdzane. Silnik SZOPP dokonuje automatycznej aktualizacji istniejących danych, samodzielnie tworząc nowe wersje obiektów zmienianych przez nową uchwałę oraz zapisując daty obowiązywania poszczególnych wersji. Dzięki temu zarówno pracownicy urzędu, jak i internauci mogą przeglądać informacje o planach zagospodarowania obowiązujących w dowolnie wybranym dniu.


Rys. 1. Diagram poglądowy modułu SZOPP

SZOPP pozwala znacząco skrócić czas potrzebny do generowania wyrysów z MPZP i SUiKZP oraz wypisów z MPZP. Dokumenty te mogą prezentować informacje aktualne na dowolny dzień. Opracowywany dokument można przeglądać, otworzyć do edycji lub bezpośrednio wydrukować wraz z oficjalnymi, wysokorozdzielczymi podkładami rastrowymi planów zagospodarowania. Podczas generowania wypisu uwzględniane są tylko zapisy uchwały dotyczące wskazanego terenu, przy czym użytkownik bezpośrednio w oknie narzędzia może zadecydować o włączeniu dodatkowych zapisów lub wyłączeniu zbędnych.
Ponadto standardowe mechanizmy ISDP pozwalają administratorom portali planistycznych tworzyć dowolną liczbę warstw informacyjnych, które prezentują przefiltrowane zbiory informacji dotyczących konkretnego obszaru, okresu lub rodzaju stref i planów. System pozwala wprowadzać do bazy nowe plany zagospodarowania zarówno chronologicznie, wraz z ich uchwalaniem, jak i w dowolnej kolejności, co jest przydatne na etapie wstępnego wprowadzania archiwalnych danych planistycznych. W obydwu przypadkach działa mechanizm automatycznego wyznaczania części wspólnych stref i planów oraz generowania wersji pośrednich.


Rys. 2. Narzędzie pozwalającej przygotować wypis z MPZP

W ramach pakietu oferujemy następujące narzędzia:
• silnik planistyczny obsługujący bazę danych planistycznych,
• moduł importu danych planistycznych GML;
• moduł tworzenia powiązań między tekstem uchwały (XML) a strefami zagospodarowania,
• moduł wyszukiwarki planistycznej,
• moduł wyrysów z MPZP i SUiKZP,
• moduł wypisów z MPZP,
• moduł bazy legend do planów zagospodarowania.


Rys. 3. MPZP – informacja o obiekcie (wyszukiwarka)

Źródło: Portal GEOFORUM, Wojciech Jeszka, HyperView