Oferta

  • Czy zgodzą się Państwo, że jednolite i uporządkowane dane, stanowią podstawę właściwych procesów zarządzania?
  • Czy zauważyli Państwo, że gromadzenie w jednym miejscu danych, pochodzących z różnych, rozproszonych źródeł i bieżąca ich aktualizacja optymalizuje koszty wytwarzania danych i zapobiega ich redundacji?

Internetowy Serwer Danych Przestrzennych (ISDP) to system informatyczny, stanowiący połączenie serwera mapowego z hurtownią danych przestrzennych i funkcjami analitycznymi WebGIS, umożliwiający gromadzenie, analizę, wizualizację i udostępnianie informacji przestrzennej w środowisku przeglądarki WWW.

ISDP potrafi łączyć dane pochodzące z różnych systemów źródłowych, dedykowanych do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej, ortofotomapy, planów zagospodarowania przestrzennego itp., a rezultaty prezentować w postaci interaktywnych map oraz  zestawień, generowanych on-line, na żądania użytkowników.

ISDP nie zastępuje istniejących dziedzinowych systemów informatycznych, stosowanych do prowadzenia zasobów źródłowych. Jego rolą jest powiązanie danych pochodzących z wielu baz, celem zaspokojenia potrzeby, jaką jest konieczność szybkiego i bezpiecznego/ kontrolowanego wglądu do informacji, gromadzonych w ramach jednego lub wielu urzędów.

Zaletą ISDP jest modularna budowa, co czyni tę aplikację elastyczną, stworzoną na miarę potrzeb i oczekiwań klienta. Oprócz funkcjonalności standardowej, serwer danych przestrzennych może być wyposażony w szereg opcjonalnych aplikacji i funkcji. Wśród nich są zarówno te klasyczne, spotykane w serwerach mapowych (np. związane z poruszaniem się po mapie i wyszukiwaniem), jak również daleko wykraczające poza ramy standardowego WebGIS. ISDP stosuje się zarówno w tworzeniu uproszczonych serwisów mapowych, jak i obszernych ilościowo i funkcjonalnie infrastruktur danych przestrzennych. Kompleksowość rozwiązań opartych na ISDP obejmuje pełną obsługę obiegu dokumentów zintegrowaną z zasobami przestrzennymi, internetową obsługę robót geodezyjnych, geoportale inwestora i interaktywne plany budynków.

W zależności od konkretnych potrzeb, przygotujemy dla Państwa wersję, posiadającą wymaganą przez Państwa funkcjonalność oraz umożliwiającą jej ciągły rozwój, poprzez dodawanie kolejnych, nowych modułów.

ISDP stanowi podstawową aplikację, służącą do budowy węzłów Infrastruktury Usług Informacji Przestrzennej (IUIP). Szczególną wagę w jego rozwoju przykładamy do implementacji obowiązujących standardów danych i usług geoinformacyjnych (OGC).