Oferta

 • Czy przedsiębiorstwo posiada zidentyfikowane i udokumentowane wszystkie procesy biznesowe?
 • Jak i jak szybko przedsiębiorstwo reaguje na konieczność zmiany działania procesów biznesowych?
 • Czy potrafimy rzetelnie oszacować ilość i koszt zasobów zaangażowanych w realizację procesu biznesowego?
 • Czy dysponujemy miernikami efektywności (KPI) procesu biznesowego?
 • Jakie narzędzia/systemy stosujemy do zarządzania procesami biznesowymi?
 • Czy potrafimy szybko ocenić skutki zmian w procesie biznesowym?
 • Jak często optymalizujemy procesy biznesowe?

Każde działanie, czy to w przedsiębiorstwie, czy instytucji postrzegane być może, a wręcz powinno, jako proces biznesowy. Przykładów można podać zapewne nieskończenie wiele, procesem biznesowym jest np.: obsługa reklamacji, wystawienie faktury, udzielenia koncesji, czy dostawa towaru.

Postrzeganie działalności przedsiębiorstwa przez pryzmat zachodzących w nim procesów biznesowych jest obecnie zjawiskiem powszechnym, otwierającym drogę do niemal pełnej kontroli tych procesów i w efekcie zwiększania efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Szczególnego znaczenia nabierają tutaj rozwiązania IT, których zastosowanie w sposób niezwykle silny wspiera zarządzanie procesami przedsiębiorstwa. Na szczególną uwagę obecnie zasługują notacja modelowania procesów biznesowych (Business Process Modeling Notation - BPMN) oraz systemy zarządzania procesami biznesowymi (Business Process Management - BPM). Każdy liczący się dostawca systemów dla przedsiębiorstw, ma w swojej ofercie systemy wspierające BPM. Systemy BPM zastały już docenione przez duże przedsiębiorstwa, których działalność bez ich wsparcia wydaje się obecnie niemożliwa lub przynajmniej nieefektywna. Hermetyczne aplikacje o tzw. architekturze „silosowej” (najczęściej systemy ERP), gdzie funkcjonalność determinowała całą aplikację, zastępowane są aplikacjami konturowanymi z procesów.

W ramach tej grupy produktów świadczymy następujące usługi dla naszych Klientów:

 • Analizę biznesową wskazanych obszarów działalności przedsiębiorstwa, zwieńczoną::
  • Dokumentacją zidentyfikowanych/wymaganych procesów biznesowych i zależności pomiędzy nimi,
  • Projektem funkcjonalnym procesu lub procesów biznesowych z zastosowaniem notacji BPMN lub EPC,
  • Projektem integracji definiującym mechanizmy i zakres wymiany informacji projektowanego procesu biznesowego z otoczeniem wewnętrznym przedsiębiorstwa (inne systemy) jak i zewnętrznym (np. dane z GUS, kursy walut),
  • Implementacją procesu biznesowego w systemie wspierającym BPMN oraz architekturę usługową (SOA).
 • Audyt i optymalizację środowisk zarządzania procesami biznesowymi (BPMS)
 • Usługi doradcze wdrożenia w przedsiębiorstwie rozwiązań zarządzania procesami biznesowymi