Oferta

  • Jak uaktywnić środowisko lokalne do dbałości o własne miejsce zamieszkania?
  • Jak zapewnić mieszkańcom poczucie współdecydowania o sprawach, które dotyczą ich gminy, dzielnicy, osiedla?
  • Jak stać się atrakcyjną gminą dla potencjalnych mieszkańców i inwestorów?

Ideą Platformy Aktywnej Współpracy (PAW) jest wsparcie komunikacji oraz wymiany informacji pomiędzy władzami Gminy, a społecznością lokalną, w celu poprawy procesów zarządzania, poprzez zwiększenie aktywności mieszkańców we współdecydowaniu, a tym samym współodpowiedzialności za procesy zachodzące w ich środowisku lokalnym.

Dzięki możliwości  uruchomienia w jednym miejscu dowolnej liczby funkcjonujących równocześnie serwisów, PAW wspomaga proces demokratyzacji życia społecznego na terenie Gminy, budując tym samym jej wizerunek, jako Instytucji nowoczesnej i otwartej na potrzeby swoich mieszkańców.

Tematyka serwisów może być dowolna, począwszy od serwisu wspomagającego przeprowadzenie procedury budżetu obywatelskiego, poprzez konsultacje społeczne, zgłaszanie zdarzeń niepożądanych  na terenie gminy, bazy danych o dowolnej tematyce a skończywszy na serwisie prezentującym np. Państwa Gminę na starych fotografiach.

Ograniczeniem jest tutaj wyłącznie wyobraźnia!