Oferta

Czy identyfikujecie Państwo w organizacji problemy takie jak:

 • duża zmienność i brak automatyzacji procesów związanych z zarządzaniem zespołami pracowników w terenie, prowadzący do braku możliwości optymalizacji pracy?
 • trudności w wypracowaniu wartości referencyjnych wskaźników realizacji prac w terenie i dalej w ich monitorowaniu?
 • brak możliwości korzystania z zasobów innych systemów (GIS, paszportyzacja, SCADA, magazyny) w trakcie prac w terenie?
 • brak zautomatyzowanej, elektronicznej aktualizacji danych o sieci wynikających z prowadzonych w terenie prac?
 • brak możliwości podejmowania decyzji o ew. outsourcingu prac w terenie ze względu na brak możliwości realnej ich wyceny w stosunku do prac siłami własnymi?
 • brak możliwości alokowania kosztów (pracy, zużytych materiałów, transportu, sprzętu) do pojedynczych zleceń realizowanych w terenie (szczególnie w pracach nieplanowych)?

Budowa systemu wspierającego zarządzanie pracami w terenie klasy WFM (ang. Work Force Management) wynika nie tylko z konieczności realizacji prac przewidywalnych, takich jak planowana konserwacja urządzeń lecz przede wszystkim z potrzeby szybkiego reagowania na nieprzewidziane zdarzenia. Wymaga uwzględnienia wielu zmiennych takich jak konieczne kwalifikacje, dostępność zasobów, dostępność  części zamiennych, optymalna lokalizacja ekipy.

Bardzo często potrzeba wdrożenia jest  odpowiedzią na zidentyfikowane  w organizacji podobne problemy z tego obszaru będące konsekwencją braku wsparcia narzędziami informatycznymi zadań związanych z m.in.

 • Optymalizacją i przydzielaniem zleceń do poszczególnych zespołów pracowników - przydział zleceń następuje na podstawie wiedzy i doświadczenia kierownika danej jednostki,
 • Możliwością monitorowania i porównywania zleceń celem optymalizacji ich czasów realizacji,
 • Automatyzacją przydzielania znaczników czasowych do poszczególnych zleceń,
 • Wsparciem on-line zespołu pracowników o dane paszportyzacyjne w terenie,
 • Zwrotną aktualizacją danych o sieci po wykonanej pracy/zleceniu z terenu.

Biorąc po uwagę powyższe problemy, oczywistym wydaje się, że aby osiągnąć skutek w skali całego przedsiębiorstwa posiadającego majątek sieciowy, obszarem wdrożenia systemu WFM należy objąć wszystkie procesy biznesowe, które na jakimkolwiek swoim etapie realizacji, dotyczą prac realizowanych w terenie, są to m.in.:

 • Proces zarządzania awariami,
 • Procesy związane z pracami planowymi (eksploatacje, remonty),
 • Procesy związane z realizacją inwestycji,
 • Zlecenia usług dodatkowych.

Takie podejście oznacza, że potencjalnym „dawcą” zleceń do systemu klasy WFM będzie wiele istniejących (lub planowanych) w organizacji systemów, w szczególności:

 • Systemy zgłoszeniowe (portale, centra telefoniczne, trouble ticket, help desk),
 • Systemy czasu rzeczywistego (SCADA),
 • Systemy planowana i zarządzania inwestycjami,
 • Systemy wspierające prace eksploatacyjne (w szczególności roczne plany eksploatacyjne, oględziny),
 • Systemy billingowe,
 • Systemy zarządzania awariami i zdarzeniami nieplanowanymi.

Natomiast „biorcą” danych z systemu WFM będą w szczególności:

 • Systemy finansowo księgowe (gdzie rozliczane będą poszczególne prace w terenie),
 • Systemy HR które będą otrzymywać z WFM elektroniczna kartę pracy oraz aktualne dane o kwalifikacjach,
 • Systemy transportowe gdzie będzie przekazywana karta pojazdu oraz rozliczenie kosztów na poszczególne zlecenia,
 • Systemy magazynowe w których ewidencjonowany będzie z WFM rozchód materiałów pod poszczególne zlecenia,
 • Systemy zarzadzania majątkiem (paszportyzacja, GIS) w których WFM będzie aktualizować dane o zmiany dokonane w terenie,
 • Systemy BI i kontrolingowe gdzie prowadzony będzie monitoring i analiza danych z terenu (efektywność, koszty, trendy, porównania, wskaźniki, etc)

Co oznacza, że ze stosunkowo prostego wdrożenia pojedynczego systemu (WFM), planowany pierwotnie projekt rozrasta się do skali programu na który składa się wiele powiązanych ze sobą projektów i inicjatyw. Oprócz projektów informatycznych (opisanych powyżej) związanych z systemami powiązanymi są to również projekty organizacyjne, takie jak:

 • Przemodelowanie procesów biznesowych w oparciu o nowe metody pracy na urządzeniach mobilnych w WFM w terenie,
 • Utworzenie kart charakterystyk poszczególnych typów prac (potrzebne kwalifikacje, uprawnienia, sprzęt,  liczność zespołów, referencyjne pracochłonności),
 • Zastąpienie dokumentów papierowych używanych w terenie ich elektronicznymi zamiennikami (wraz z kwestią prawną i BHP tego zagadnienia).

Biorąc pod uwagę powyższe, okazuje się główny ciężar we wdrożeniu systemu wspierającego pracę brygad w terenie  (WFM) jest w samej organizacji wdrożenia i projektów powiązanych a nie we wdrażanym narzędziu (systemie).